• Connector.

  Organisationsutveckling.

  Identifiera, definiera, agera, påverka och ständigt förbättrande.

 • Connector.

  Prestationsutveckling.

  Ger recepten för att ta tillvara på gruppers potential.

 • Connector.

  Ledarskapsutveckling.

  Utveckla ledarskap, affärsmodeller och effektiva processer.

 • Connector.

  Teamutveckling.

  Förstå ditt och andras beteende.

Organisationsutveckling.

Som ansvarig ställs man dagligen inför frågeställningar runt organisationens sätt att arbeta. Ofta frågor av stor betydelse, som aktualiseras när kraften i marknaden viker. På sikt skapar detta en låg effektivitet och påverkar därmed också organisationens resultat negativt.
Organisationsutveckling handlar om att synliggöra det som underlättar eller försvårar det dagliga arbetet. Det handlar inte bara om att identifiera och definiera, utan också att agera, påverka och att ständigt förbättra de strukturer som styr en organisation.
Allt baseras på organisationens värderingar, kultur och normer. Det handlar om att utveckla organisationen i en riktning som leder chefer och medarbetare mot de mål och visioner som finns för verksamheten.

Prestationsanalys.

Prestationsanalysen eller ”Nästa Generations” Medarbetarenkät ger recepten för att ta tillvara på gruppers potential.

Prestationsanalysen – är ett unikt instrument för chefer som visar hur de bör prioritera för att på ett effektivt sätt skapa långsiktigt hållbara prestationer inom gruppen eller enheten. En sådan grupp eller enhet levererar ett högt resultat – oavsett om det gäller försäljning, kundnöjdhet, service till brukare, kvalitet, förändringsbenägenhet o s v utan att medarbetare och chefer far illa.

Prestationsanalysen resulterar i att cheferna får rekommendationer på hur de bör prioritera för att snabbast och effektivast ta tillvara på potentialen i sin grupp eller enhet. Dessa rekommendationer eller ”recept” som några av våra kunder kallar dem, överlämnas i ett personligt möte med cheferna där de får tillfälle att diskutera läget i sin enhet och hur de praktiskt ska hantera rekommendationerna för att snabbast skapa bättre arbetsförutsättningar för sina medarbetare.

Vi erbjuder en vetenskapligt utvecklad och validerad kartläggning med fokus på de prestationspåverkande faktorerna. Denna kartlägger hur medarbetare och chefer upplever förutsättningarna inom de mest prestationspåverkande arbetsmiljöfaktorerna. I uppdraget ingår förutom själva kartläggningen även analys av experter och att vi normalt träffar cheferna och går igenom underlaget och de rekommendationer om hur de bör prioritera för att snabbast skapa bättre arbetsförutsättningar för sina medarbetare. Den vetenskapliga mätmetoden och analysen som görs av expertis och det personliga överlämnande av Prestationsanalysen till chefen skapar goda förutsättningar för förbättringsarbetet.

Ledarutveckling.

Verksamhetsutveckling handlar om ständig förbättring och förutsätter ett framsynt och väl utvecklat ledarskap. Det handlar om att utveckla affärsmodeller och effektiva processer. Detta får påverkan på organisationen.
Ledarens uppgift är att få gruppens totala prestation att öka i jämförelse med summan av respektive individs prestation. Det börjar alltid med chefen.
Vi genomför såväl övergripande direkt projektledning, som teamutveckling, individuell coaching och mentorskap.

Ett program för ledarutvecklingen anpassas till given situation och baseras på organisationens vision och mål. Med detta som underlag, genomförs en analys av ledarskapet tillsammans med en personanalys. Här noteras bl.a. starka och svaga sidor i ledarskapet, förmåga att utveckla vinnande attityder, ledarens uthållighet och stresstålighet, förhållandet chef och medarbetare.
Efter denna individuella analys, så påbörjas ett ledarutvecklingsprogram. Syftet är att åstadkomma personlig utveckling genom insikt om eget och andras beteende. Samtidigt utvecklas en gemensam uppfattning om organisationens ledarskap och värderingar.
För att åstadkomma en varaktig förändring, görs uppföljningar via personlig coaching. Den kan genomföras individuellt och/eller i grupp. Coaching ska ge ett aktivt stöd för genomförande av konkreta planerade förändringar.

Teamutveckling.

Effektiva team kännetecknas av att personerna har förmåga att:

 • Förstå sitt eget beteende.
 • Förstå andras beteende.
 • Kunna anpassa sitt eget beteende.

Vi har verktygen för att skapa den insikten. Genom att utnyttja kunskaper om sig själv och övriga gruppmedlemmar, så skapas förutsättningar för ökad effektivitet.
Ett program för teamutveckling måste anpassas till kundens särskilda behov vilken förändring som eftersträvas. Syftet är att kunden ska öka gruppens samlade kraft genom bättre självinsikt och bättre förståelse inom gruppen och gruppmedlemmarnas olikheter.
Teamutveckling fungerar utmärkt i samband med omstart eller start av ett nytt team. Det handlar om att ta reda på de olika beteenden och drivkrafter som finns i teamet och utnyttja detta för gruppens gemensamma styrka. Framgångsrika team fokuserar på medlemmarnas olikheter och hur det kan utnyttjas för att bidra till gruppens helhet, som ökar gruppens prestationer.

Starta idag